ALGEMENE VOORWAARDEN
BdSP Advocaten

Artikel 1
BdSP advocaten is de naam waaronder mr A. Berends (eensmanszaak Berends advocatuur), mr S. De Schutter (eenmanszaak De Schutter advocatuur) en mr M. Peeters (eenmanszaak Advocatenkantoor Peeters) de praktijk van advocaat uitoefenen, een en ander in de meest ruime zin des woords. Zij doen dit in een samenwerkingsverband als kostenmaatschap.

Artikel 2

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, ook op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

2.2. Niet alleen de advocaten handelend onder de naam BdSP advocaten, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

Artikel 3

3.1. Alle opdrachten van cliënten beschouwt BdSP advocaten als uitsluitend aan haar gegeven aan de hand van het verzoek van de cliënt, dan wel aan de hand van de specifieke expertise van de desbetreffende advocaat, ook indien het uitdrukkelijk en/of stilzwijgend bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek – dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft – en de werking van artikel 7: 404 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt door de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

3.2. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door mr Berends, mr De Schutter en mr Peeters afzonderlijke afgesloten beroepsaansprakelijkheid aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat mr Berends, mr De Schutter, dan wel mr Peeters in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook nalatenschap begrepen. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor mr Berends, mr De Schutter of mr Peeters aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door de advocaten afzonderlijke afgesloten beroepsaansprakelijkheid aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat de advocaten in verband met die verzekering dragen.

3.3. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van derden niet aansprakelijk.

Artikel 4

4.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld als volgt: In zaken waarin de bijstand wordt verleend middels toevoeging (zgn ‘pro deo’ of gefinancierde rechtsbijstand): De door de Raad voor Rechtsbijstand eventueel vastgestelde eigen bijdrage.

4.2. In zaken zonder toevoeging waarin de bijstand volledig voor rekening van opdrachtgever is: Het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals tussen BdSP advocaten of tussen de afzonderlijke advocaat en de cliënt overeengekomen. De advocaten zijn vrij in overleg met een cliënt een van het kantoortarief afwijkende vergoeding af te spreken.
4.3. De tarieven van BdSP advocaten worden in beginsel jaarlijks geïndexeerd. Betalingen van declaraties van BdSP advocaten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien BdSp advocaten invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten van deze maatregelen – met een minimum van 15% van het opstaande saldo – voor de rekening van de cliënt.

4.4. Bij declaratie ontvangt de opdrachtgever voor zoveel mogelijk een specificatie van de gewerkte uren, afgerond op eenheden van 6 minuten. Indien en voor zover er op basis van een voorschot wordt gewerkt, ontvangt de opdrachtgever in beginsel bij de einddeclaratie de urenspecificatie. Op verzoek zal tussentijds een urenspecificatie worden verstrekt aan de opdrachtgever. Afhankelijk van de aard van de zaak en van de te verrichten werkzaamheden staat het BdSP advocaten vrij af te wijken van het beginsel dat er gedeclareerd wordt op basis van de gewerkte uren. Bij een declaratie op basis van een vast tarief wordt geen urenspecificatie verstrekt
4.5. Voor opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Het uurtarief is inclusief dekking van algemene kantoorkosten (zoals verzending per reguliere post, kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie, kopieerkosten en documentvervaardiging).
4.6. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is. De volledige kosten in en buiten rechte ter incasso van declaraties zijn voor rekening van opdrachtgever. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van mr Berends, mr De Schutter of mr Peeters gestelde bank- en/of girorekening dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.

Artikel 5

5.1. Op de rechtsverhouding tussen BdSP advocaten en haar cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn.

5.2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, kunnen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dit reglement voorziet in arbitrage, met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak bij wege van bindend advies gekozen kan worden. Deswege verzocht, zal BdSP advocaten over beide regelingen de nodige informatie aan de opdrachtgever verschaffen.

Artikel 6

BdSP advocaten is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen haar bij de behandeling van een zaak ter kennis komt omtrent de persoon van de opdrachtgever, de aard en de omvang van diens belangen bij de zaak en overigens van al hetgeen dat valt onder de geheimhoudingsverplichting. BdSP advocaten zal bij de uitvoering van de opdracht alle gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Niettemin is, tenzij het tegendeel schriftelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing: De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook Whats App internet- en emailtoepassingen. Het gebruik daarvan is volledig voor risico van opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove schuld.

Artikel 7
De bewaartermijn van dossiers (processtukken, niet zijnde schaduwstukken in strafzaken, relevante correspondentie en overeenkomsten) is vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de cliënt of onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Na digitale archivering of na ommekomst van de termijn van vijf jaren bij niet digitaal gearchiveerde dossiers, worden de dossiers vernietigd. Van de bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken. Bij ontbreken van zo’n afspraak is BdSP advocaten ontslagen van de bewaarverplichting na vijf jaren.

Artikel 8
BdSP advocaten is bevoegd de overeenkomst tot opdracht met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder tussenkomst van een rechterlijke instantie indien: de cliënt de goede naam van het kantoor heeft aangetast, de cliënt niet de vereiste medewerking verleent aan de aan BdSp advocaten verleende opdracht, tussen cliënt en BdSp advocaten verschil van mening bestaat over de wijze waarop de opdracht tot dienstverlening moet worden behartigd en dit geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost of tussen de onder BdSP advocaten werkzame advocaten een vertrouwensbreuk ontstaat die in de weg staat aan een behoorlijke behartiging van de belangen van de opdrachtgever.

Artikel 9
Derdengelden zijn gelden die de Stichting Derdengelden Advocatenkantoor Peeters ten behoeve van de cliënt van mr Peeters ontvangt op derdengeldrekening bij de Rabobank te Amstel en Vecht.
Derdengelden zijn gelden die de Stichting Derdengelden Berends en De Schutter advocatuur ten behoeve van de cliënt van mr Berends en de Schutter ontvangt op derdengeldrekening bij de Rabobank te Amstel en Vecht.

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2018